Privacyverklaring voor sollicitanten

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Horeca Hoovers Personeel (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, openbaart en beschermt in het kader van sollicitaties bij onze organisatie.

 1. Verzamelde persoonlijke gegevens

Wij verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens van sollicitanten, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Contactinformatie (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • CV, sollicitatiebrief en andere documenten die relevant zijn voor de sollicitatie
 • Werkervaring, opleidingsachtergrond en andere vaardigheden
 • Referenties van eerdere werkgevers of personen die als referentie zijn opgegeven
 • Andere informatie die u vrijwillig verstrekt tijdens het sollicitatieproces

 

 1. Doel van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonlijke gegevens van sollicitanten voor de volgende doeleinden:

 • Beoordelen van uw geschiktheid voor de functie waarop u solliciteert
 • Contact met u opnemen met betrekking tot uw sollicitatie
 • Verifiëren van de verstrekte informatie en uitvoeren van achtergrondcontroles
 • Communiceren met referenties of eerdere werkgevers
 • Statistische analyse en rapportage met betrekking tot het wervingsproces
 1. Gegevensopslag en -beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons sollicitatiebeheersysteem en/of in hardcopy dossiers, afhankelijk van het sollicitatieproces. We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

 1. Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met geautoriseerd personeel dat betrokken is bij het sollicitatieproces. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van [specificeer de bewaartermijn, bijvoorbeeld: zes maanden na afloop van het sollicitatieproces]. Na deze periode worden uw gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd, tenzij u toestemming heeft gegeven om ze langer te bewaren.

 1. Uw rechten

Als sollicitant heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

 1. Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze privacyverklaring is van toepassing op het sollicitatieproces bij Horeca Hoovers Personeel. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst en, indien van toepassing, aan u worden medegedeeld.

 1. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via:

Horeca Hoovers Personeel Adres: Torenallee 20,  5617 BC Eindhoven

E-mail: administratie@hoovers.nl 

Telefoon: 040 290 8390

Door te solliciteren bij Horeca Hoovers Personeel, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

PRIVACY VERKLARING PlanWorks app

Horeca Hoovers Personeel is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de app van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Op het moment dat je gebruik maakt van de app, worden je persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van de overeenkomst met jouw werkgever/opdrachtgever, het beantwoorden van je vraag of om contact met je op te nemen.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt van je?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt, afhankelijk van het doel en de instellingen van de app:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie(s)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kopie identiteitsbewijs 
 • Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Profielfoto
 • Rijbewijs
 • Auto
 • Beschikbaarheid van jou
 • Diensten
 • Urenregistratie
 • Loonstroken

Overige persoonsgegevens die door of namens jou worden verstrekt zoals een CV, referenties etc. 

Waarvoor worden je persoonsgegeven verwerkt?

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende mogelijke doeleinden:

 • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de mogelijke diensten/evenementen en overige activiteiten.
 • Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht.
 • Om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden.
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Om wet- en regelgeving na te kunnen komen. 

[Bedrijfsnaam] legt uitsluitend persoonsgegevens vast als dat nodig is om de overeenkomst met je uit te kunnen voeren, om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of volgens de wet. In beginsel worden er geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, tenzij dit uitdrukkelijk noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. 

Bewaartermijn 

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de realisatie  van de doeleinden zoals hiervoor genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden je persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen 

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde partijen hebben toegang tot de gegevens, we hebben beveiligingssoftware in gebruik en uitgebreide procedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je gegevens en je hebt een persoonlijke login. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen en is een verwerkersovereenkomst gesloten, tenzij deze derde zelf verwerkingsverantwoordelijke is.  

Jouw rechten

Je hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – de volgende rechten:

 • Inzage in je persoonsgegevens.
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.
 • Onvolledige informatie compleet maken.
 • Om in bepaalde gevallen je persoonsgegevens te laten wissen.
 • Om in bepaalde gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten ‘beperken’.
 • Om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Om in bepaalde gevallen je persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen.
 • Om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval lichten we de weigering aan je toe. 

Als je inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en/of gegevens wilt wijzigen kunt je contact opnemen met [Bedrijfsnaam]. Om vast te kunnen stellen dat het verzoek door jouzelf wordt gedaan, verzoeken wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in de kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar, voor bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen één maand, op je verzoek. 

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door ons, dan kun je schriftelijk contact met ons opnemen via e-mail: administratie@hoovers.nl of telefoon: 040 290 8390

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy verklaring. De meest actuele Privacy Verklaring is altijd in te zien op onze website. Deze versie is bijgewerkt in oktober 2023.

Contact

Horeca Hoovers Personeel
Torenallee 20,  5617 BC Eindhoven

E-mail: administratie@hoovers.nl 

Telefoon: 040 290 8390